Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi (“TTGV İİ”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca vakıf iktisadi işletmesi amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TTGV İİ: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent II Binası Koruyolu A Blok Kat:7 Maslak/Sarıyer adresine mukim TTGV İktisadi İşletmesini,

Podera.io: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi’nin www.podera.io domaini ile ürünlerinin yer aldığı site ile online mecrada varlığını,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, program, danışman, müşteri ve/veya çalışan/yönetici sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Podera tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, vakıf iktisadi işletmemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, vakıf iktisadi işletmemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, vakıf iktisadi işletmemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, vakıf iktisadi işletmemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, vakıf iktisadi işletmemizin ve vakıf iktisadi işletmemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve vakıf iktisadi işletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek

işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Podera’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf iktisadi işletmesi yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından,

Podera Web Sitesi İletişim Formu

Podera Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formu

Podera Web Sitesi Uygulama Başvuru Formu

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Podera’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle vakıf iktisadi işletmemize iletmeniz durumunda vakıf iktisadi işletmemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, vakıf iktisadi işletmemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent II Binası Koruyolu A Blok Kat:7 Maslak/Sarıyer İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.